Upphovsrättsskydd och varumärken

Upphovsrättsskydd

Allt material som uppträder på mitel.com eller dess dotterbolags Internetplatser skyddas av internationella upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser. Upphovsrätten för sådana material innehas av Mitel Networks Corporation eller dess dotterbolag (tillsammans "Mitel”) eller av materialens ursprungliga skapare. Inget material får kopiera, mångfaldigas, visas, modifieras, publiceras, överföras, anslås, sändas eller distribueras i någon form eller med några medel utan Mitels föregående skriftliga tillstånd. Alla rättigheter som inte beviljas häri reserveras. All obehörig användning av de material som visas på Mitels Internetplatser kan utgöra överträdelse mot upphovsrätten, varumärkesrätten och andra tillämpliga lagar och kan resultera i straffrättsliga eller civilrättsliga följder. Till de upphovsrättsskyddade materialen hör allt PDF-material som kan visas och hämtas, men detta material är inte tillgängligt för mångfaldigande eller distribution.

Varumärken

De varumärken, servicemärken, logotyper och den grafik ("varumärkena") som visas på Mitels Internetplatser är registrerade och icke registrerade varumärken som tillhör Mitel Networks Corporation eller dess dotterbolag (tillsammans "Mitel") eller andra. Andra produktnamn (som inte ägas av Mitel) som används på denna webbplats används med tillstånd av varumärkets ägare eller endast i identifieringssyfte och Mitel gör inte anspråk på några rättigheter med avseende på dessa varumärken. Ingen licens eller rättighet beviljas underförstått eller på annat sätt för att använda något varumärke på Mitels Internetplatser. Kontakta vår juridiska avdelning på +1 613-592-2122 om du har några frågor om användningen av Mitels varumärken eller andra varumärken som visas på denna webbplats. Mitel verkställer vaksamt sina immateriella egendomsrättigheter och söker aktivt att återhämta eventuella kostnader och skador det kan ådra sig vid förhindrandet av olovlig användning eller försnillande av dess egendom.