Hälsa, vård och omsorgslösningar

Få den slagkraftiga och kostnadseffektiva kommunikation som krävs vid leverans av högkvalitativ hälso- och sjukvård.

För vårdföretag av olika slag och storlek handlar hälso- och sjukvård ytterst om att förbättra patienternas säkerhet, behandling och belåtenhet. För att göra det på ett effektivt sätt behövs rätt verktyg. Oavsett om det gäller att fatta beslut i realtid på akuten, hantera öppenvård eller underlätta långsiktig hemtjänst har vi teknik som konstruerats för att möta företagets behov.

 

 


Vi erbjuder ett omfattande utbud av nästa generations lösningar, vilka utformats för att ge snabbare kommunikation och samarbete på och mellan sjukhus, äldreboenden, vård- och omsorgsinrättningar och kliniker.

Ni kan:

  • förbättra tillgången och kvaliteten på patientvård och hemvård
  • hålla kostnaderna enligt budget
  • skydda och maximera befintliga investeringar
  • effektivisera den dagliga verksamheten
  • ge medarbetarna större flexibilitet och rörlighet

Ni får:

  • ett och samma kommunikationspaket för alla enheter
  • en mycket skalbar och flexibel plattform för affärskommunikation
  • kompatibilitet med större tredjepartslösningar
  • en rad olika kommunikationsprogram, såsom röstprogram, enhetlig meddelandehantering, mobila lösningar, närvaro, videokonferenser, samarbete och andra tjänster.

Sjukhus

Säkerhet, trygghet och patientnöjdhet

I en sjukhusmiljö med dygnet runt-aktivitet är realtidskommunikation och informationsdistribution inte bara praktisk – den räddar liv. Läkare och personal behöver konstant tillgång till närvarofunktioner för att fatta snabba beslut, säkra positiva behandlingsresultat och hitta sätt att förbättra kvaliteten på vården.

Mitels lösningar förser sjukhus med teknik för att utbyta information över fasta och trådlösa mobila nätverk. Så här kan Mitel hjälpa er anläggning att dra nytta av IP-kommunikation i realtid:

Öka den mobila produktiviteten

Dra nytta av den senaste tekniken:
Komplettera den befintliga infrastrukturen med den senaste tekniken inom enhetlig kommunikation. Mitel erbjuder både molnförberedda och modulära, lokalt placerade röstlösningar samt funktioner för samtalshantering, övervakning och rapportering i kontaktcentret. Företagslösningar för mobilitetsfunktioner och utgående meddelanden finns också att tillgå.

Säkerställ kontinuitet i verksamheten:
I en ständigt uppkopplad miljö är kontinuitet i verksamheten ett avgörande behov och en ständig utmaning. Med Mitels virtualiserade samtalsstyrning och program kan sjukhus genomföra kostnadsbesparingar, förenkla support och säkerställa ett konstant utbyte av data oavsett yttre omständigheter.

Skapa en säker miljö:
Personal och patienter behöver ständig tillgång till både fysisk säkerhet och vård av hög kvalitet. Mitels MiVoice-plattform tillhandahåller funktioner för direkt röstöverföring mellan patienter och personal så att patientens behov kan tillgodoses dygnet runt.

Kontrollera kostnader:
Patientvårdens kvalitet är en ständigt pågående uppgift för sjukhusadministratörer, men antalet prioriterade patienter överstiger ofta budgetplanen. Med Mitels avancerade samarbetslösningar för hälso- och sjukvård kan ni effektivisera den dagliga verksamheten utan någon krävande uppgradering av infrastrukturen. Dessutom kan automatiserade mötespåminnelser förbättra patientnärvaron för att minska antalet missade besök.

Möjliggöra patientcentrerad vård:
Mitel gör det möjligt för vårdpersonalen att ägna mer tid åt patientvård än åt administrativa uppgifter som att skriva in patientdata, söka efter utrustning eller leta rätt på kollegor. Med hjälp av ett enda nav kan personalen tillgodose patientens behov snabbt och svara på servicebehov och hantera förfrågningar inom rimlig tid. Detta bidrar också till att personalen kan fatta snabba beslut för att förbättra servicen och behandlingsresultatet.

Vill ni minska kostnaderna, öka patientvårdens kvalitet och förbättra kommunikationen med sjukhuspersonalen är Mitels kommunikations- och samarbetslösningar det rätta.


Vård-/omsorgsorganisationer och kliniker

Förvandla klinikens eller vårdorganisationens kommunikation

 

För kliniker och vård-/omsorgsorganisationer är hantering av patient- och informationsflödet på vårdinrättningar och i patientens hemmamiljöer avgörande för framgång. Kommunikation inom rimlig tid och samarbetslösningar är därför av yttersta vikt för att förbättra patientvårdens effektivitet och kvalitet.

Så här kan Mitel med sitt sammanhållna, lättanvända program bidra till att effektivisera den dagliga verksamheten samtidigt som kostnaderna hålls nere på ett minimum på er inrättning:

Välkomna den senaste tekniken:
Oavsett om ni letar efter en molnbaserad eller lokal lösning kan Mitels MiVoice hjälpa er att övervinna tekniska hinder och kommunikationshinder med lösningar för röst, video, samarbete, kontaktcenter samt mobila lösningar. Mitel erbjuder även plattformar för Unified Communications och kontaktcenter.

Samordna kundtjänstfunktioner:
Mitels MiContact Center och MiVoice-plattformen automatiserar påminnelser, dirigerar ingående uppringare och meddelar när patienter anländer till vårdinrättningen, vilket minskar patientens väntetid och minskar antalet missade tider.

Skapa en säker miljö:
Direkt kommunikation mellan patienter och personal är viktig för att hålla patienter säkra när de är ensamma antingen hemma eller bakom stängda dörrar på en inrättning. Genom att använda Mitels samarbetslösning kan personal snabbt dirigera patienter från en punkt till en annan i syfte att minimera tiden som tillbringas i väntrum, där patienterna kan smittas av nya sjukdomar.

Kontrollera kostnader:
Kliniker och vårdinrättningar strävar ständigt efter att förbättra patientvården trots begränsningar i budgeten. Mitel samordnar kundtjänstens och de patientrelaterade funktionernas effektivitet utan att någon betydande eller kostsam uppgradering av infrastrukturen krävs. Med Mitel väljer ni den installationsmodell som passar er bäst, från automatiserade påminnelser om tidsbokningar till att utbyte av personliga besök mot videokonferenser.

Möjliggöra patientcentrerad vård:
Personalen bör inte lägga mer tid på administrativt patientarbete än på faktiska patienter. Mitel hjälper er klinik eller vård-/omsorgsorganisation att förenkla diagnosarbetet och att få ytterligare perspektiv genom att samarbeta och dela information med kollegor över hela världen. Med Mitel kan läkare också snabbt svara på patientens behov och fatta snabba vårdrelaterade beslut.

Är ni ute efter att revolutionera den högkvalitativa patientvården i organisationen på ett kostnadseffektivt sätt blir Mitels kommunikations- och samarbetslösningar en tillgång. Som organisation kommer ni att tillbringa mer tid med patienterna och blir mer mobila när de begränsande kommunikationsspärrarna tas bort.

Äldrevård

Förbättra vårdupplevelsen på äldreboenden

På äldreboenden är det svårt att både få en säker miljö och en högkvalitativ vård för brukarna samtidigt som de behåller en viss nivå av självständighet. För att klara denna utmaning är snabb och effektiv kommunikation mycket viktig. Personal, brukare och familjemedlemmar måste kunna kommunicera i realtid över fasta och trådlösa mobila nätverk.

Så här säkerställer Mitels sammanhållna kommunikationspaket ett starkt uppkopplat grepp om äldrevården:

Åtkomst till den senaste tekniken:
Mitels MiVoice-plattform kan ge röstfunktioner, enhetlig meddelandehantering, mobilitet, närvaro, samarbete, konferenser och andra tjänster, antingen lokalt eller i molnet. MiVoice kan också direkt integrera med sjukskötaranrop för direkt röstkommunikation. Med UC och program för företagsmobilitet kan dessutom samarbete föras och meddelandefunktioner nyttjas oberoende av var patienter och personal befinner sig.

Säkerställa verksamhetens kontinuitet:
Äldreboenden är en dygnet runt-miljö, varför kommunikationen måste fungera vid alla tidpunkter. MiVoices Resiliency-funktion och reservbatterifunktioner ger en jämn driftstid även när servrar eller nätverk är nere.

Upprätthålla ackreditering:
Att ha tillgång till en tillförlitlig kommunikation är avgörande för att upprätthålla ackreditering hos statliga och lokala myndigheter. Textbaserade varningar, E-911-support och snabb kommunikation minskar riskerna och hjälper personalen att hantera akuta situationer när de uppstår.

Garantera en säker bostadsmiljö:
Till Mitels PBX-baserade lösning för sjukskötaranrop hör åtkomst i alla riktningar och varningar vid patienters kringvandrande, vilket ger tillgång till oroskommunikation och möjlighet att hitta patienter var de än befinner sig. Trådlös falldetektering, vattensensorer och visuell kontroll av enheterna finns också.

Kontrollera kostnader:
Låt inte stigande kostnader och krympande budget stå i vägen för tillhandahållandet av bästa möjliga hemvård. Med UC-lösningar kan äldreboendet drivas mer effektivt utan dyra renoveringar. Med hjälp av avancerade integreringsalternativ och migreringslösningar kan ni skala upp i egen takt för att ytterligare kontrollera kostnaderna.

Främja hemvård:
Företaget och brukarna kan känna trygghet då det finns tillgänglig personal som kan ge omedelbar vård efter en knapptryckning. Detta ger en oöverträffad nivå av självständighet.

Genom att prioritera kommunikationen på äldreboenden ser ni till att brukarnas behov alltid tillgodoses på ett kostnadseffektivt men också praktiskt sätt.